Rijk en provincie bekrachtigen afspraken RijnlandRoute

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland hebben gisteren een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van beide overheden zijn bij de realisatie van de RijnlandRoute. Ook de jaarlijkse financiële bijdrages van het Rijk, de provincie en de regio zijn in de overeenkomst opgenomen, alsmede de planning van de planologische procedure.

Audiofragment: Gedeputeerde De Bondt over de afspraken over de planning en bekostiging van de Rijnlandroute die met het rijk zijn vastgelegd.

Het Provinciaal InpassingsPlan zal eind 2014 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De Rijksdelen van de RijnlandRoute worden bestemd via een Tracébesluit. De ambitie is het Tracébesluit begin 2015 vast te stellen. Het taakstellend budget voor de aanleg van de RijnlandRoute is € 812 miljoen. In totaal draagt het rijk ruim € 500 miljoen bij aan de aanleg van de RijnlandRoute en nog eens ruim € 200 miljoen voor R-net, het openbaar vervoernetwerk in Zuid-Holland Noord.

“We hebben vandaag met de minister een grote stap voorwaarts gezet. De afspraken over geld en planning voor de komende jaren zijn rond. In 2015 staat de start gepland van de daadwerkelijke aanleg van de RijnlandRoute,” aldus gedeputeerde De Bondt. Na deze ondertekening met het Rijk wil de provincie binnenkort in bestuursovereenkomsten de afspraken vastleggen met de gemeenten Wassenaar en Voorschoten en met de regio Holland Rijnland.

“Met de aanleg van de RijnlandRoute wordt zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet verbeterd. We verbreden bestaande wegen in combinatie met een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44. De RijnlandRoute is daarmee van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. We hebben het niet alleen over een goede ontsluiting van de woningbouwlocatie Valkenburg, maar ook van regionale economische centra als Leiden Bio Science Park,” aldus minister Schultz van Haegen.

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×