De provincie liet alvast en 'artist impression' maken van de RijnGouwelijn zoals die van de Langegracht de Klokpoort op zou kunnen rijden.

Onderzoek naar tracé Rijngouwelijn van start

De provincie Zuid-Holland is begonnen met de voorbereidingen van de millieueffectrapportage naar de RijnGouwelijn door Leiden. Het komende jaar worden daarin drie varianten met elkaar vergeleken: het tracé over de Hooigracht en de Langegracht, het Breestraat-tracé en ‘bestaand spoor’. In die laatste variant rijdt de tram over bestaand spoor naar Leiden Centraal, waarna reizigers naar de kust moeten overstappen op een sneltram. In de eerste fase van het onderzoek worden de verschillende varianten getoetst op reizigersaantallen, financiële en technische haalbaarheid. In de zomer van 2011 moet duidelijk worden welke varianten gedetailleerd onderzocht worden op zaken als geluids- en trillingseffecten, luchtkwaliteit, bodem en water, verkeersveiligheid en sociale aspecten.

Vandaag heeft de provincie het zogenaamde startdocument voor de m.e.r. vastgesteld. Dat wordt nu aangeboden aan de gemeente Leiden die het ter inzage zal leggen. Het milieueffectrapport beschrijft voor de drie alternatieven de mogelijke effecten tijdens de aanlegfase en na realisatie van de RijnGouwelijn. Binnen die alternatieven zijn varianten mogelijk, zoals bijvoorbeeld een halte bij CS aan stadszijde of zeezijde of een lus via de Turfmarkt dan wel via de Molenwerf.

Als Leiden in de uitkomst van de rapportage aanleiding ziet om geen bestemmingsplan vast te stellen voor het tracé dat uit het onderzoek als beste naar voren komt, zal de provincie alsnog gebruik maken van haar doorzettingsmacht en op basis van de m.e.r. een inpassingsplan maken. Mocht uit de m.e.r. blijken dat een ander tracé beter is dan het met de provincie afgesproken voorkeurstracé over de Hooigracht en de Langegracht, dan kan dat alleen worden uitgevoerd met instemming van de provincie.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×