Visiedocument Ketenzorg Dementie Zuid-Holland Noord ondertekend

De zorg voor dementerenden in Zuid-Holland Noord, moet beter op elkaar worden afgestemd. Daarom hebben ActiVite, GGZ Rivierduinen voor de Regio’s Duin- en Bollenstreek, Leiden en Rijnstreek, de Rijnland Zorggroep, Topaz, WWZ-Mariënstaete-Valent, het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord en Alzheimer Nederland afdeling Zuid-Holland Noord onlangs het gezamenlijke visiedocument Ketenzorg Dementie Zuid-Holland Noord ondertekend. In dat document is vastgelegd dat de zorgaanbieders en het Zorgkantoor samen zullen werken aan samenhangende dementiezorg, die ook de komende jaren gewaarborgd moet zijn. Omdat de ondertekenaars het belangrijk vinden dat de ketenzorg die zij ontwikkelen gericht is op wat de dementerenden nodig hebben, werken zij samen met belangenbehartiger Alzheimer Nederland. De ketenpartners gaan zich er onder andere voor inzetten dat het voor patiënten en hun naasten duidelijk is waar zij welke zorg kunnen krijgen. De keten is er al in geslaagd een casemanagement dementie op te starten. Hierbij is er één aanspreekpunt voor thuiswonende ouderen met dementie en hun naasten. Dat aanspreekpunt regelt de contacten met de betrokken hulpverleners en biedt begeleiding en ondersteuning.

Leiden Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×