College: "Stoppen aanbesteding Huis van de Sport terecht"

Het college van b&w blijft van mening dat er op correcte gronden is besloten om niet verder te gaan met de Europese aanbestedingsprocedure voor het Huis van de Sport dat in De Mors had moeten verrijzen. In een brief aan de gemeenteraad die vanavond is verstuurd geeft het college wel toe dat de communicatie richting de bieders beter had gekund. In januari wordt de raad volledig geïnformeerd in een waarschijnlijk deels vertrouwelijke vergadering.

In de consultatieronde met de drie inschrijvers is volgens de brief van het college gebleken dat geen van de inschrijvers met een voorstel kwam dat voldeed aan de door de raad vastgestelde kaders. “Alle voorstellen bevatten aanpassingen om het project financieel haalbaar te maken.” Een extern financieel adviseur heeft aan de hand van de biedingen berekend wat het resultaat zou zijn als de voorstellen zouden worden aangepast. Het college schrijft dat alle ingediende voorstellen uitkwamen op een fors negatief resultaat.

Verhalen dat ambtenaren van de gemeente van meet af aan tegen het project waren en het proces daarom zouden hebben gefrustreerd, verwerpt het college. “Een extern ingehuurde financieel adviseur heeft op basis van de door de marktpartijen geleverde producten een businesscase / risicoanalyse opgesteld met als doel tijdens de aanbestedingsprocedure een vergelijking tussen het marktbod en een publiek alternatief mogelijk te maken. Deze businesscase sloot, afhankelijk van de parkeernormering, op € 40 – 55 mln. negatief.”

Het team dat de gesprekken met de marktpartijen gevoerd heeft, bestond niet uit gemeenteambtenaren, maar uit een onafhankelijke voorzitter, de gemeentelijk projectmanager, een extern procesadviseur, een extern juridisch adviseur, een extern financieel adviseur, een extern sporttechnisch adviseur en een notulist. “Hiervoor is gekozen vanwege de voor de gemeente Leiden vernieuwende procedure (concurrentiegerichte dialoog) en had daarnaast als doel de objectiviteit en kwaliteit van de procedure te borgen,” aldus het college in de brief aan de raad.

Het college trekt wel de conclusie dat er in de communicatie steken zijn gevallen: “De drie marktpartijen en initiatiefnemer Cees Ashmann hadden verwacht dat het eerste consultatiegesprek gevolgd zou worden door een dialoogronde.” Het college ziet dat anders en noemt de marktconsultatie een manier om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het project. Toen op basis van die marktconsultatie de conclusie getrokken werd dat het project niet haalbaar was, is de aanbestedingsprocedure beëindigd. Volgens het college speelde daarbij mee dat doorgaan met de procedure had geleid tot oplopende plankosten en financiële en juridische risico’s.

Morgenavond staat het stopzetten van het Huis van de Sport op de agenda van de raadscommissie Ruimte en Regio. Als wethouder Frank de Wit (D66, sport) de commissie dan niet weet te overtuigen, volgt er donderdag in de raad een spoeddebat.

Leiden Sport huisvandesport


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×