D66: "Rapport Staal was klap in ons gezicht"

Voor het eerst heeft D66 Leiden zich zonder omhaal verontschuldigd voor de grote stelligheid waarmee die partij zich in de verkiezingscampagne eerder dit jaar heeft uitgelaten over het tegenhouden van de RijnGouweLijn. Raadslid Peter Bootsma gaf, daartoe uitgedaagd door Mart Keuning van de ChristenUnie, toe dat het rapport van de Commissie Staal ‘een klap in het gezicht’ was, omdat daaruit bleek dat de RGL niet meer te stoppen is. De partij hoopt nu dat uit de MER komt dat bestaand spoor de beste optie is. Dat gebeurde vanavond tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de raadscommissies Ruimte & Bereikbaarheid en Bestuur & Samenleving. De twee commissies bespraken het collegestandpunt om weer volop uitvoering te gaan geven aan de met de provincie Zuid-Holland gesloten bestuursovereenkomst. De raad moet zich binnenkort achter dat standpunt scharen, maar wil wel eerst de nodige garanties. Zeker nu het Leidse college de regie uit handen geeft en ermee instemt dat de provincie de startnotitie voor de te volgen milieueffectrapportage (MER) gaat opstellen.

Voordat de gezamenlijke commissies hun beraadslagingen begonnen, was er tijd ingeruimd voor insprekers. De ‘usual suspects’ verschenen om nogmaals hun, inmiddels overbekende, verhalen te houden. De ondermemers kunnen niet wachten tot de sneltram door het centrum rijdt, tegenstanders zoals voorzitter Van Meijgaarden van de wijkvereniging Pancras West meldden alles te zullen doen om de tram tegen te houden. Ton van Raan, inspreker namens de Leidse kennisinstellingen, voegde een dreigement aan zijn betoog toe: “In een stad die zich niet aan zijn afspraken houdt, heeft de universiteit niets te zoeken.” Dat riekt bijna naar chantage, vond GroenLinks raadslid Walter van Peijpe. De opmerking is inderdaad opvallend in een tijd waarin de Universiteit Leiden zich steeds nadrukkelijker ook op Den Haag richt.

Wethouder Strijk praat morgen voor het eerst met de provincie over de te houden MER-procedure. Hij is niet bang dat Leiden de regie uit handen geeft als de provincie de MER coördineert: “We gaan het in goed overleg doen. Zo zijn de verhoudingen tegenwoordig.” Of dat ijdele hoop is, blijkt morgen direct al als Strijk een voorstel voor een vierde tracévariant gaat inbrengen. Op voorspraak van PvdA-raadslid Holla wil vrijwel de voltallige raad dat in de MER ook wordt onderzocht of de RGL straks voor of achter het Centraal Station langs moet gaan rijden. Strijk denkt dat dat niet op weerstand zal stuiten. Hij ziet het als een kleine aanpassing op het onderzoek naar het HoLa-tracé (Hooigracht-Langegracht): “Dat wordt dan het HoLLa-tracé”.

Strijk wees er verder op dat de uitkomsten van het MER-onderzoek een instrument zijn voor de Leidse raad om straks het bestemmingsplan vast te stellen voor het te kiezen tramtracé: “Als in de MER niet alles wordt onderzocht wat u wilt weten, kunt u dat besluit dus niet nemen.” In die zin houdt Leiden volgens Strijk dus wel degelijk de regie in handen.

Dat de provincie ondanks de Leidse medewerking wel gewoon door gaat met het voorbereiden van een inpassingsplan vindt hij jammer en onnodig. “Maar ik zie dat niet als pressie. Het is voor de provincie een vorm van risicomanagement,” aldus Strijk die nogmaals het standpunt herhaalde dat Leiden zonder voorbehoud uitvoering gaat geven aan de met de provincie gesloten overeenkomsten. Daarbij hoort ook het voorbereiden van alle maatregelen die nodig zijn als de RGL over de Hooigracht-Langegracht gaat rijden. Met het college van Leiderdorp wordt daarom de komende maanden ook geïnventariseerd welke hobbels er genomen moeten worden voor de aanleg van de Ringweg-Oost. Die weg is noodzakelijk om het autoverkeer van dat tracé te kunnen weren.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×