Provincie Zuid-Holland heeft overschot van 11 miljoen

Na controle van de jaarstukken blijkt dat de provincie Zuid-Holland na afsluiting van 2005, 11 miljoen euro overhoudt. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het gevoerde beleid. Een groot gedeelte van het bedrag (8,3 miljoen) bestaat uit geld dat begroot was maar niet is besteed. Op basis van eerdere uitspraken van Provinciale Staten wordt nu voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden voor mobiliteit, meer specifiek voor grootschalig beheer en onderhoud aan provinciale wegen en vaarwegen.

Ook in bestuurlijk opzicht werden de meeste voor 2005 gestelde doelen gerealiseerd. Zo is voortgang geboekt in het project Rijn-Gouwelijn, heeft de lobby voor de Zuid-Hollandse standpunten en belangen op het gebied van luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening vruchten afgeworpen en zijn vrijwillige fusies tussen gemeenten totstandgekomen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×