Miljoenen voor bestrijding jeugdcriminaliteit

De provincie gaat gemeenten financieel helpen om een veiligere leefomgeving te creëren voor alle inwoners van Zuid-Holland. Om de sociale veiligheid structureel te verbeteren willen Gedeputeerde Staten zo veel mogelijk voorkomen dat jongeren met een probleem afglijden in de criminaliteit. De preventieve bestrijding van jeugdcriminaliteit krijgt nu van GS een injectie van 3,6 miljoen euro. Om kinderen in Zuid-Holland veilig te laten opgroeien, steunt de provincie gemeenten bij het voorkómen van hardnekkige jongerenproblematiek. Door een meerjarige aanpak op wijkniveau – “Communities that Care” – verbetert de sociale veiligheid volgens de provincie structureel. Dordrecht, Maassluis en Leiden starten in 2004, Alphen aan den Rijn waarschijnlijk in 2005. Voor de periode tot en met 2007 is ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar.

Na goede ervaringen met Jeugd Preventie Teams (JPT) in de regio Zuid-Holland Zuid worden nu ook in de regio’s Midden en Noord JPT’s opgezet. De JPT’s verzorgen hulpverlening aan jongeren tot 18 jaar die ‘signaalgedrag’ vertonen of na het plegen van een licht delict in aanraking komen met de politie. De JPT’s werken samen met politie, gemeente en Bureau Jeugdzorg. Voor de periode tot en met 2007 is 725.000 euro beschikbaar.

De statistieken wijzen op een groeiend criminaliteitsprobleem bij jongeren tot 12 jaar, terwijl de provincie zich momenteel met name richt op de leeftijdsgroep 12 – 18 jaar. Daarom is nu besloten in 2004 een specifieke aanpak te ontwikkelen voor de aanpak van de zogenoemde 12-minners, deze in 2005 uit te testen en aansluitend in te voeren via de Jeugd Preventie Teams. Voor de periode tot en met 2007 is 575.000 euro gereserveerd.

Op verzoek van Provinciale Staten wordt nog voor de zomer de omvang van de problematiek rond de ‘loverboys’ in kaart gebracht. Het besluit van Gedeputeerde Staten om de aanpak van jeugdcriminaliteit aan te pakken is gebaseerd op recente cijfers die onder meer laten zien dat de jeugdcriminaliteit stijgt, dat de ernst van de delicten onder jongeren toeneemt, dat kinderen van 8 tot 12 jaar steeds vaker met de politie in aanraking komen en dat er steeds vaker sprake is van psychische stoornissen. Zuid-Holland wil de sociale veiligheid structureel verbeteren, vooral door preventieve acties die voortvloeien uit de nieuwe bevoegdheden die de provincie krijgt op basis van de Wet op de jeugdzorg (die waarschijnlijk per 1 januari 2005 in werking treedt).

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×