Eén van de gelukkigen was de heer Wijgers, links met gele jas, die zich vanuit de winkeliersvereniging Haarlemmerstraat al sinds jaar en dag bezighoudt met de intocht van Sinterklaas. Hij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. (Archieffoto: Chris de Waard).

Leidse lintjesregen

Vanmorgen zijn in het Leidse stadhuis de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan Leidenaren die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt in de samenleving. De Leidse lintjesregen ging gepaard met een persoonlijk woord van burgemeester Lenferink voor alle decorandi. Eén onderscheiding werd in Oegstgeest uitgereikt, 14 in Leiden.

Brinkhoff, Herman Frederik (56) Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Brinkhoff is in het dagelijks leven verbonden aan Ondeo Nalco, als directeur Environmental, Health, Safety and Quality Europe. De heer Brinkhoff is daarnaast ruim 25 jaar actief in de wielersport. Hij heeft zich eerst ingezet voor de amateur-wielersportvereniging De Zwaluwen in Doetinchem. Via een aantal bestuurlijke functies in het districtsbestuur Gelderland van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie kwam hij in aanraking met de Stichting Ronde van Nederland; de Ronde van Nederland trekt thans onder de naam Eneco Tour door het land. De laatste 22 jaar is hij technisch eindverantwoordelijke van deze wielerronde. Mede dank zij zijn inspanningen is deze wielerronde uitgegroeid tot de belangrijkste wielerronde voor profrenners in Nederland.

De heer Brinkhoff kan - gelet op de uitstraling en nationale sportieve betekenis van de activiteiten - gekwalificeerd worden als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd”.

Güney, Hasan (56) Lid in de Orde van Oranje Nassau
De echtgenote van de heer Güney, Hatice, werd in 1995 - bij een door het Leidsch Dagblad geëntameerde verkiezing - gekozen tot één van de nieuwe Leidse Heiligen. De heer Güney is ruim 30 jaar werkzaam bij de Verenigde Touwfabrieken (Verto) in Leiderdorp, waar hij zich vanaf het begin af aan heeft opgeworpen als woordvoerder voor de zeer vele buitenlandse werknemers. In 1978 was hij overlegpartner van de beheerscommissie voor de bewoners van de te bouwen huurhuizen voor buitenlandse werknemers. In het begin van de tachtiger jaren was hij de drijvende kracht bij de oprichting van de Turkse moskee in Leiden in goed overleg met omwonenden. Bij al zijn activiteiten is hij zeer gericht op een goed contact met omwonenden.

Sinds eind jaren zeventig tot heden zet de heer Güney zich in voor zowel de allochtone gemeenschap als voor de Turkse bevolking in Leiden. Bij al zijn activiteiten is hij zeer gericht op het onderhouden van goede contacten. Hij is betrokken bij periodieke overleggen van vertegenwoordigers van de migrantengemeenschap met de coördinerend wethouder, waarbij hij op een open manier en bereidwilligheid voor vruchtbaar overleg zijn standpunten verduidelijkt. Hij is bestuurslid van de Turkse Islamitische Vereniging en vrijwilliger binnen de Turkse moskee.

De heer Güney kan - gelet op de uitstraling van zijn activiteiten - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de lokale samenleving heeft ingespannen”.

Hoogenkamp, Gerardus Hendrikus (74) Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hoogenkamp was werkzaam bij de firma Neroc BV, voorheen Koningsveld & Zoon NV; daarnaast is hij (vanaf 1958 tot heden) op diverse terreinen als vrijwilliger actief. De heer Hoogenkamp is zowel als bestuurslid maar ook als uitvoerend persoon actief betrokken bij de Gereformeerde Kerk. Hij is onder meer de stuwende kracht achter de diakonale werkgroep Roemenie die met allerlei activiteiten zorg draagt voor twee geadopteerde Roemeense dorpen. Hij is ook als vrijwilliger actief binnen zorgcentrum Groenhoven, waar hij optreedt als vertrouwenspersoon en de avondsluiting verzorgt en ook assisteert in het restaurant. Verder verzorgt hij bij het Christelijk Oratoriumkoor Exultate Deo de pr-taken. Tevens is hij als pastoraal medewerker verbonden aan de Stichting Philadelphia Zorg Midden Holland, locatie Nieuw Buitenzorg, een huis waar 45 meervoudig complex gehandicapte mensen wonen.

De heer Hoogenkamp kan - gelet op de aard en de betekenis van de activiteiten - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”

Kemner – Van Beest, mw Egberdina (79) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Kemnervan Beest is sinds 1970 op vrijwillige basis als dirigent betrokken bij de uitvoering van diverse Leidse koren. Haar eerste koor, samengesteld uit leerlingen, oud-leerlingen en leraren van het Rembrandt Lyceum, heeft “Der Jasager” van Berthold Brecht uitgevoerd. Tot heden werkt zij nog met het vrouwenkoor Matilo, het kleinkoor (a-capella) “PrimaVera” en het kerkoor “Libera Voce”. Wekelijks besteedt zij ongeveer 13 uur aan repetities, voorbereidingen, stemvorming, interpretatie van teksten etcetera. Tot 2002 zong zij zelf mee in het Nederlands Madrigaalkoor.

Mevrouw Kemner-van Beest kan - gelet op de aard en de uitstraling van haar activiteiten - gekwalificeerd worden als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

Klein, Bartholomeus Cornelis (76) Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Klein heeft sinds 1958 diverse activiteiten ontplooid op onder meer het terrein van de politiek, voor de kerk, voor de scouting, voor een bewonerscommissie, voor bejaarden en verstandelijk gehandicapten en voor de muziek. Ruim 25 jaar was de heer Klein – in nauwe samenwerking met de heer Wijgers – zeer actief werkzaam voor de bewonerscommissie Muiderkring. In dat kader was hij actief verbonden aan diverse commissies van de Stichting Samenwerkingsverband Mors/Transvaal; hierbij zijn achttien bewonerscommissies, eigenarenverenigingen en buurtgroeperingen verenigd met als doel initiatieven te ontplooien ten behoeve van de handhaving c.q. verbeteringen leefbaarheid in de wijken Hoge en Lage Mors en Transvaal. Hier was hij tot vorig jaar belangbehartiger van de gehandicapten en ouderen en financieel verantwoordelijk voor het jaarlijkse wijkfeest op koninginnedag.

De heer Klein kan - gelet op de uitstraling, de diversiteit en de betekenis van de activiteiten - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

Lith, Paulus Johannes Lamb ertus Maria van(57) Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Lith is ruim 40 jaar werkzaam bij VNO-NCW, waar hij door collega’s en werkgever wordt gezien als deskundig en loyaal. De heer Van Lith is daarnaast zeer actief in voor de verstandelijk gehandicapte volwassenen. Dit doet hij binnen de stichting Avondverzorging en Zomerkampen in Den Haag. De afgelopen 30 jaar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de voortgang van activiteiten van deze stichting. Hij verzorgt en begeleidt wekelijks een ontspanningsavond; verder begeleid hij mede vakanties en financiële zaken.

De heer Van Lith vervult een voorbeeldfunctie. Hij kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

Luksenburg, ing Jacobus (71) Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Luksenburg was tot zijn pensionering in 1992 werkzaam bij de gemeente Leiden als chef Onderhoud Gebouwen-Monumenten-Molens. In zijn ambtelijke jaren was hij ook actief betrokken bij de Dienst- en Medezegenschapscommissie en het Georganiseerd Overleg.Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is de heer Luksemburg vanaf 1960 tot heden vrijwel onafgebroken op vrijwillige basis werkzaam geweest op diverse terreinen. Heden bekleedt hij nog een aantal functies. Hij is onder meer bestuurslid van de Kynologen Vereniging Rijnland, voorzitter afdeling Rijnstreek, lid Bondsraad en lid Afdelingsbestuur Rijnstreek Leiden en omstreken. Binnen de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen is hij onder meer voorzitter van de afdeling Leiden en omstreken, voorzitter van het district Zuid Holland Noord, lid Adviesbureau Ouderen Leiden, tweede voorzitter van het Centraal Overleg Samenwerkende Ouderenbonden, lid adviesraad. Verder lis hij nog lid van de stuurgroep UGO Werk FNV, voorzitter van de Oranjevereniging Prinses Juliana in Den Haag en lid van de gemeentelijke Clientenraad Sociale Zaken Leiden.

De heer Luksemburg kan worden gekwalificeerd als “iemand die langdurig werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”.

Meel, Antonius Gijsbertus van der (58) Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van der Meel is ruim 40 jaar als electro monteur verbonden aan de bekende Leidse firma Van Cleef. De heer Van der Meel was en is daarnaast sinds 1975 bestuurlijk en uitvoerend als vrijwilliger actief op terreinen van kerk, club-en buurthuiswerk en een vereniging van eigenaren. Zo is hij verbonden aan de Sint Petrusparochie in Leiden, waar hij gastheer is en de catering verzorgt bij bijzondere bijeenkomsten en kerkelijke feesten, de Petrusscocieteit (twee avonden per week tbv ouderen in de wijk) organiseert, mede het jaarlijkse vrijwilligersfeest organiseert. Verder is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Lotte Beesestraat.

De heer Van der Meel kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen”.

Sierag – van Leeuwen, mw Catharina Johanna (79) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Sierag is sinds tenminste 1963 actief voor twee organisaties. Mevrouw Sierag is vrijwilliger voor de Leidse Zwemclub 1886, waar zij onder meer kassadiensten verricht ten behoeve van de zwemlessen. Daarnaast verzorgt zij voor een groot deel ook de financiële administratie van de zwemlessen. Tot een aantal jaren geleden heeft zij wekelijks ook twee à drie dagdelen zwemlessen gegeven.

Mevrouw Sierag is als vrijwilliger ook actief betrokken bij De Ratel, een vereniging voor sociaal cultureel werk. Een vereniging door en voor 50-plussers. Per jaar organiseert De Ratel ongeveer 12 binnenactiviteiten: hiervoor verzorgt mevrouw Sierag onder meer de inrichting van de zaal, thee en koffie, en prijsjes. Tot een aantal jaren geleden heeft zij nog programma’s rondgebracht en maandelijks het Ratelnieuws.

Mevrouw Sierag kan - mede gelet op de uitstraling en de betekenis van haar inzet - worden gekwalificeerd als “iemand die geruime mate ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

Spronsen – Lodder, mevrouw Maartje Abramina van (81) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Van Spronsen verricht met groot enthousiasme ruim 35 jaar vele vrijwillige werkzaamheden. Mevrouw Van Spronsen is actief lid van de SamenOpWeg beweging. Zij heeft in samenspraak met de kerkenraad (Nederlands Hervormde Kerk, Boshuizerwijk) ouderen en zieken bezocht, kerst- en paasvieringen, rommelmarkten en ontmoetingsdagen voor aan huis gebonden mensen georganiseerd. Zij was als bestuurslid verbonden aan de Centrale Hervormde Vrouwendienst, waar zij naast de gebruikelijke bestuurstaken (tot 1995) heeft deelgenomen aan landelijke en regionale bijeenkomsten en studiedagen om betrokken te blijven bij nieuwe ontwikkelingen.

Mevrouw Van Spronsen is nog zeer actief in Zorgcentrum Haagwijk en daarbuiten. Zij is betrokken geweest bij de oprichting (1970) van de sociëteit waar ze tot heden nog steeds als organisator uitstapjes, feestveringen en ontspanningsmiddagen verzorgt. Zij is nog bijna dagelijks in het zorgcentrum: om bewoners met raad en daad terzijde te staan, om samen met anderen de eettafel, het winkeltje en de bibliotheek te verzorgen en te assisteren bij door de Leidse Welzijns Organisatie georganiseerde activiteiten(programma’s). Mevrouw Van Spronsen is als lid van de Protestants-Christelijke Ouderenbond nog steeds contactpersoon bij de Vrijwillige Hulpverlening Leiden-Zuid West. Ook collecteert zij nog jaarlijks voor het Koningin Wilhelmina Fonds.

Mevrouw Van Spronsen kan - gelet op de duur, de diversiteit en de maatschappelijke betekenis van haar verdiensten - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

Timmermans – Kuiken, mevrouw Akke (60) Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Akke Timmermans is in het dagelijks leven verbonden aan de ambtelijke organisatie van stadsdeel Westerpark in Amsterdam. Mevrouw Timmermans was en is daarnaast ook als vrijwilliger actief betrokken bij verschillende organisaties op het gebied van welzijn en cultuur. Een zware nevenfunctie is het voorzitterschap en interim-directeurschap (1995-2003) van de Leidse Welzijns Organisatie geweest. Met grote inzet, overtuigingskracht en kunde heeft zij gewerkt aan de realisering van deze organisatie, die is ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen Welzijn Leiden, Sociaal-Cultureel Werk, Leidse Vrijwilligerscentrale. Lastige onderhandelingen met het gemeentebestuur is zij hierbij niet uit de weg gegaan.

Mevrouw Timmermans is nog actief betrokken bij de landelijke Federatie Instellingen Ongehuwde Moederzorg, het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, Stichting Alexander, een organisatie die op overheidsniveau expertise aanbiedt en uitvoert voor het bevorderen van jeugd- en jongerenparticipatie, Vereniging van Gemeentesecretarissen met de portefeuille Opleidingen.

Mevrouw Timmermans kan - gelet op de betekenis en uitstraling van haar activiteiten - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

Vermeij, prof.dr. Pieter (62) Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De echtgenote van de heer Vermeij, mevrouw Christl Keers, ontving op 8 maart j.l. van de burgemeester van Rotterdam -bij gelegenheid van haar afscheid van de ErasmusUniversiteit- een koninklijke onderscheiding. De heer Vermeij - emeritus hoogleraar en voormalig hoofd van de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie - is ruim 20 jaar verbonden geweest aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Emeritaat per per 1 januari 2003.

De heer Vermeij heeft zijn werkzaamheden verricht op het snijvalk van wetenschap en praktische ontwikkeling van de ziekenhuisfarmacie. Mede dank zij zijn daadkracht heeft de Klinische Farmacie een sterke ontwikkeling doorgemaakt en is de immuno- en gentherapeutica als aandachtsgebied van de ziekenhuisapotheker duidelijk in beeld gebracht. Daarnaast had hij vele bemoeienissen binnen het Centre for Human Drug Research en binnen de Commissie Medische Ethiek die sinds 1999 fungeert als een zelfstandig bestuursorgaan. Tot heden is de heer Vermeij nog actief verbonden aan de Stichting Kwaliteitsbewaking, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Farmacie, het Centrum Humaan Geneesmiddelenonderzoek en de Stuurgroep Gentherapie.

De heer Vermeij kan - gelet op de intensiteit en de betekenis van zijn werkzaamheden - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

Wijgers, Johannes Gerardus (76) Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Wijgers was jarenlang filiaalhouder van schoenenzaak Van Dalen in de Haarlemmerstraat. De heer Wijgers heeft daarnaast sinds 1958 actief op vrijwillige basis verschillende bestuursfuncties bekleed. Ruim 25 jaar was de heer Wijgers – in nauwe samenwerking met de heer Klein – onder meer zeer actief werkzaam voor de bewonerscommissie Muiderkring. In dat kader was hij verbonden aan diverse commissies binnen de Stichting Samenwerkingsverband Mors/Transvaal; in deze stichting zijn achttien bewonerscommissies, eigenaren-verenigingen en buurtgroeperingen verenigd; het doel van de stichting is initiatieven te ontplooien ten behoeve van de handhaving c.q. verbeteringen leefbaarheid in de wijken Hoge en Lage Mors en Transvaal. Tot vorig jaar was de heer Wijgers belangbehartiger van de gehandicapten en ouderen en financieel verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse wijkfeest op koninginnedag.

De heer Wijgers is nog betrokken bij de Winkeliersvereniging Haarlemmerstraat. Hierbinnen is hij onder meer financieel verantwoordelijk voor de feestverlichting, de intocht van sinterklaas; verder fungeert hij als contactpersoon tussen het gemeentebestuur en de winkeliers. Verder is de heer Wijgers als bestuurslid van de HartebrugKerk mede betrokken bij restauratiewerkzaamheden, het verzamelen van fondsen, en het organiseren van concerten.

De heer Wijgers kan - gelet op de diversiteit en de betekenis van de activiteiten - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen, met werkzaamheden die een bijzondere waarde hebben”.

Winden, prof.dr. Jacobus Cornelis Maria van (81) Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Pater Van Winden was tussen 1962 en 1984 achtereenvolgens werkzaam als docent middelbaar onderwijs, wetenschappelijk medewerker, lector, hoogleraar Grieks en Latijn aan de Universiteit van Leiden. Pater Van Winden was daarnaast bestuurlijk zeer actief voor de ontwikkeling van het rooms-katholieke onderijs in de regio. Hij zorgde er mede voor dat katholieke scholen werden ondergebracht in de stichting Katholiek Onderwijs, waarmee een bestuurlijke integratie van het katholieke onderwijs in Leiden (en regio) tot stand kwam.

Toen in 1992 de parochie van de HartebrugKerk dreigde zonder pastorale zorg verder te moeten was pater Van Winden bereid (toen 70 jaar oud) om de benodigde werkzaamheden als pastoor te verrichten. Deze functie heeft hij tot vorig jaar -ruim 10 jaar- verricht. In de functie van pastoor was hij ook voorzitter van het kerkbestuur. Hij was mede betrokken bij de grote restauratie van in en exterieur van de kerk. Verder gaf hij een belangrijke bijdrage aan de lokale oecumene door samen te werken met de ‘samen op weg”kerk in wording. Tot heden is pater Van Winden nog verantwoordelijk voor de eindredactie van het wetenschappelijk tijdschrift “Vigiliae Christianae; a Review of Early Christian Life and Language”.

Pater Van Winden kan - gelet op de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

Donders-Duynstee, mw Margaretha Adriana Maria (68) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Donders is ruim 35 jaar actief in het vrijwilligerswerk in Oegstgeest. Mevrouw Donders is al 36 jaar verbonden aan de Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest, waar zij onder meer feestelijkheden, kerstmaaltijden, handwerkactiviteiten, huisbezoeken, vervoer en boodschappen verzorgt.

Mevrouw Donders is daarnaast 25 jaar actief verbonden aan de Parochie van de Heilige Willibrord in Oegstgeest. Hier verzorgt zij onder meer de correspondentie van de parochie met missionarissen die afkomstig zijn uit Oegstgeest; verder maakt zij deel uit van de groep die wekelijks de kerk versiert en schoonmaakt, en enveloppen voor de Actie Kerkbalans verspreidt. Mevrouw Donders is tevens bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen.

Mevrouw Donders kan - gelet op de duur en de betekenis van haar activiteiten - worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”. De onderscheiding werd in Oegstgeest uitgereikt.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×