Jaarverslag politie; minder geweld en woninginbraken

Hollands Midden is in 2003 veiliger geworden. Politie Hollands Midden concludeert dit na het bekend worden van de (criminaliteit) cijfers over vorig jaar. Het geweld nam af met 776 incidenten, het aantal woninginbraken is met een daling van 325 inbraken gekomen op het laagste niveau sinds 1994 en in het verkeer daalde het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden. Ook werd er minder overlast aan de politie gemeld. Inwoners van de regio voelen zich ook minder onveilig volgens de landelijk gehouden Politie Monitor Bevolking. Politie Hollands Midden wijt deze resultaten aan het strenger handhaven van normen door intensieve en actieve opsporing en gericht en consequent toezicht. Voor 2004 zet Hollands Midden haar beleid op de ingezette weg dan ook voort.

In 2003 werkte Politie Hollands Midden hard aan orde en veiligheid. De prestaties van de politie namen toe. De resultaten zijn een gevolg van het tweesporenbeleid dat Hollands Midden al een aantal jaren volgt. Een strengere normhandhaving via intensivering van actief opsporen en gericht en consequent toezicht en een integrale aanpak van veiligheidsproblemen met bestuur, Openbaar Ministerie en andere partners. Samen is dit verankerd in het gebiedsgebonden werken. Een werkwijze die het beste aansluit bij het leidend beginsel voor het optreden van het korps: “Vriendelijk als het kan, streng als het moet” naar iedereen, ongeacht ras, herkomst of religie, dus “Politie zijn voor iedereen”.

De resultaatafspraken uit het convenant tussen de Minister en de Korpsbeheerder werden gerealiseerd. Het korps slaagde er in om 11.150 verdachten aan te houden, 856 meer dan in 2002 en 20% meer dan drie jaar geleden. Er werden meer dan 8.000 processen-verbaal misdrijf aan het openbaar ministerie verstuurd, 200 meer dan het jaar daarvoor. De politie lukte het om meer verdachten van geweld op te pakken en aangiften van geweld op te lossen. Het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met strafrecht nam niet af. De aanpak van de zware en georganiseerde criminaliteit leidde tot het oplossen van zeven in 2003 gepleegde moorden. Er werden twee criminele groeperingen ontmanteld die zich op grote schaal bezig hielden met de internationale handel in harddrugs en voertuigcriminaliteit. Een onderzoek naar vrouwenhandel werd met succes afgrond en twee cocaïnelaboratoriums werden ontmanteld.

Daling woninginbraken zet door
Het aantal woninginbraken daalt gestaag. Werd er in 2001 nog 4057 keer ingebroken, in 2002 gebeurde dit 3465 keer en vorig jaar 3140 keer, een daling van ruim 24% ten opzichte van het jaar 2000. Het aantal woningen is in de regio vrijwel gelijk gebleven, wat maakt dat het inbraakrisico behoorlijk is afgenomen. Belangrijke bijdrage aan dit resultaat leverde het Politie Keurmerk Veilig Wonen en het project ‘Wessie, uw wijkinbreker’. Met 168 aanhoudingen werden 18 verdachten meer aangehouden dan het jaar daarvoor. Het aantal zaken dat de politie wist op te lossen bedroeg 268 tegenover 245 in 2002. Een woninginbraak heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van veel mensen. Daarom blijft Politie Hollands Midden volle aandacht hebben voor de aanpak en het bestrijden van woninginbraken.

Geweld neemt af
In Hollands Midden is sprake van een dalende geweldspiraal. Na jaren van stijging trad in 2002 een lichte daling op van het aantal geweldsdelicten dat ter kennis kwam van de politie. In 2003 zette deze daling door. Er is dus minder geweld in Hollands Midden. De afgelopen jaren volgde Politie Hollands Midden met succes een intensieve opsporingsaanpak op bepaalde facetten van geweld. Het accent werd gelegd op het toepassen van protocollen, meer aanhoudingen en vaste opvolgingsafspraken in de keten. In samenwerking met partners wordt daarbij gestreefd naar een substantiële daling van het aantal geweldsdelicten. Dit lijkt te slagen. Het lukte de politie meer aangiftes op te lossen en geweldplegers aan te houden. Werden er in 2002 nog 1605 aangiftes opgelost, in 2003 liep dit aantal op tot 1850. Alle zwembaden in Hollands Midden ondertekenden het zwembadprotocol ‘gedragsregels in zwembaden’. Geweld is één van de meest ingrijpende vormen van onveiligheid in onze samenleving. De aandacht voor geweld blijft dan ook dit jaar onverminderd groot.

Jeugd
Politie Hollands Midden scherpte in  2003 het jeugdbeleid aan. Door meer te controleren – 4.075 keer tegen 1.835 in 2003 – daalde het aantal incidenten waarbij jeugd was betrokken van 16.139 in 2002 naar 14.830. Het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met strafrecht daalde daarentegen niet maar steeg met 37 naar 1.316 jeugdigen. Ook werden 100 jongeren meer dan de duizend uit voorgaandejaren doorverwezen naar bureau Halt, inclusief de zogenaamde Stop-zaken. 

Veelplegers
Veelplegers konden het afgelopen jaar rekenen op een speciale aanpak van politie en justitie. Kwam een verdachte op een door het openbaar ministerie en de politie samengestelde lijst voor dan kon hij rekenen op een voorgeleiding bij de rechter-commissaris en aansluitend het in voorlopige hechtenis stellen tot aan de zitting of ten minste voor tien dagen. Hollands Midden is bezig deze speciale aanpak te verbeteren en te intensiveren. In Gouda waren 28 verdachten goed voor 132 zaken. Door de speciale aanpak daalde het veelplegers aandeel in het district Leiden – Voorschoten met liefst 25%.

Minder verkeersdoden
De verkeersveiligheid neemt in Hollands Midden toe. In tegenstelling tot het landelijk beeld daalt het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden. Vielen er in 2001 nog 36 slachtoffers in het verkeer, vorig jaar waren dit er 20. Een daling die zich al over enkele jaren laat zien. Een mogelijk gevolg van intensieve verkeerscontroles op het gebied van alcohol, snelheid, agressie in het verkeer, verlichting en bromfietsen.

Service en dienstverlening
Politie Hollands Midden is goed bereikbaar – 0900-8844 en 112 -  en de beller wordt goed te woord gestaan en geholpen. Een landelijk onderzoek naar bereikbaarheid en kwaliteit wees dit uit. Slechts drie politiekorpsen in Nederland haalden beide normen. Hollands Midden was hier één van. Het korps haalde een 8 voor haar kwaliteit en wist minimaal 80% van de gesprekken binnen 20 seconden te beantwoorden. Door op kwaliteit te investeren wist Hollands Midden van de laatste plaats in 2001 naar de kopgroep in 2003 te stijgen. Er werd 119.225 keer naar de politie gebeld. Daarvan waren er 46.000 spoedeisend – 112. Het meest werden verdachte situaties gemeld. Het lukte in 27,6% van de 112 meldingen  niet om binnen de afgesproken tijd, 10 minuten (stad) of 15 minuten (platteland), ter plaatse te zijn. Politie Hollands Midden constateert daarin wel een verbetering. In 2003 is fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het telefoonnummer en de voorbereidingen om elektronisch of telefonisch aangifte te doen. De verwachting is dat in 2004 het mogelijk wordt om via internet aangifte te doen van een aantal delicten.

Korps op sterkte
Eind 2003 kende het korps een sterkte van 1923 fte’s. Van dit aantal werkten er 984 in de basispolitiezorg en 312 bij de recherchediensten. Verder kent dit aantal fte’s nog een honderd uitvoerend specialisten, zoals verkeerspecialisten en medewerkers van het Regionaal Verkeershandhavingsteam. 86 studenten zijn in opleiding voor allround politiemedewerker. Hiervan zijn 32 vrouw en 4 allochtoon. Politie Hollands Midden heeft ook 131 actieve vrijwilligers. 20 er van zijn gestart met de vervolgopleiding voor de volledige uitoefening van de taken van agent. In april 2004 ronden zij hun opleiding af. De vrijwilligers worden binnen het korps breed ingezet, bijvoorbeeld op toezicht, controle, handhaving, afhandeling van criminaliteitszaken, intake en evenementen.

Voor de komende jaren
Hollands Midden verstevigt de komende jaren het gebiedsgebonden werken. Deze werkwijze  draagt bij aan de resultaten waarop het korps of breder de Nederlandse politie als geheel wordt afgerekend.  Belangrijk daarbij is dat rechtstatelijke benadering van de politiefunctie overleeft. Hollands Midden gelooft er in en weet dat dit belangrijk is voor de legimiteit en effectiviteit van de politie op langere termijn. Om dit veilig te stellen gaat Hollands Midden de resultaten die we afspreken waarmaken.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×