Randstadprovincie van de baan

Minister Remkes (BZK) heeft niet de intentie alsnog te besluiten tot een provinciale herindeling in de Randstad. Hij wil liever knelpunten praktisch en concreet helpen oplossen binnen de bestaande hoofdstructuur van de bestuurlijke organisatie: rijk, provincies en gemeenten. Remkes zei dit vandaag in een toespraak op de twaalfde jaarconferentie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Lelystad.

Minister Remkes vindt dat er geen energie meer moet worden gestoken in het uitwerken van een oplossing waarvan op voorhand duidelijk is dat die minstens zoveel nieuwe problemen oproept als zij oplost. ‘We weten allemaal dat er geen vaste schaal is waarop alle problemen zich afspelen; iedere territoriale afbakening schiet per definitie te kort. Ik voel dus helemaal niets voor structuurdiscussies of schaaldiscussies’, aldus de minister.

Kaderwetregelingen verlengen
Remkes gaat gebruikmaken van een wettelijke voorziening van het vorige kabinet om de Kaderwetregelingen enige tijd te verlengen. Hij vindt het bestuurlijk niet verantwoord dat de Kaderwetgebieden abrupt zouden moeten stoppen. Er is wat tijd nodig om te bezien op welke manier de regionale problematiek rond grote steden bestuurlijk het best kan worden benaderd. De minister wil de oplossing zoeken in een meer verplichtende samenwerking rond de steden op basis van een gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen met een duidelijke rol van de provincies.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×